ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az INESA EURÓPA KFT. szerződéseihez

Az INESA EURÓPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 5. Cg.: 13-09-176924, statisztikai számjele: 25361766-2740-113-13, adószáma: 25361766-2-13, képviseli: Gecse István, ügyvezető igazgató; a továbbiakban: „Szállító”) szállító a megrendelőivel (a továbbiakban: Megrendelő(i)vel”) kötendő egyedi szerződések (a továbbiakban „Keretszerződések”) tartalmának meghatározásához a Ptk. 6:77. § (1) bekezdése alapján az alábbi általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) dolgozta ki.

1. PREAMBULUM

1.1 A Szállító és a Megrendelő közötti a Szállító szállítmányaival (a továbbiakban: „Áru(k)”) kapcsolatban létrejövő szerződéses kapcsolatainak alapvető feltételeit a Keretszerződés (a továbbiakban: „Keretszerződés”) és a jelen ÁSZF szabályozza. A Keretszerződés, a Szállító árajánlata és a Megrendelő megrendelése alapján a Szállítmányok leszállítására irányuló, a felek egybehangzó akaratnyilvánítását tükröző dokumentum. A Keretszerződésben nem rendezett kérdések tekintetében az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadóak. A jelen ÁSZF a Megrendelő által a Szállítótól megrendelendő Árukra vonatkozó valamennyi megrendelése tekintetében irányadó. Ellentmondás esetén a Keretszerződében rögzítettek az irányadóak.

1.2 A jelen ÁSZF, és a Keretszerződés együtt képezik a felek közötti, az adott Áruk megrendelésére vonatkozó teljes megállapodást. A megrendelés elküldésével a Megrendelő az aktuális ÁSZF rendelkezéseit az ÁSZF áttanulmányozását követően kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A Megrendelő továbbá a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése alapján az ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket,  melyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés valamely kikötésétől eltérnek.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1 A Szállító által szállított Áruk részletes felsorolását a jelen ÁSZF alapján létrejött Keretszerződések tartalmazzák.

2.2 Minden megrendelést csak írásban (postán, faxon, e-mailben) lehet eljuttatni a Szállító részére.

2.3 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ajánlatok és megrendelések, és a Keretszerződés tényét, feltételeit, valamint a Keretszerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására. Üzleti titoknak minősül a felek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása valamelyik fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

2.4 Megrendelő a megrendelés benyújtásával kijelenti, hogy a megrendelt Áru(k) ellenértékével rendelkezik, nem áll felszámolási,- vagy csődeljárás,- vagy végelszámolási,- vagy végrehajtási,- vagy bármely más a fizetőképességét hátrányosan befolyásoló eljárás hatálya alatt.

2.5 Megrendelő tudomásul veszi, hogy 14 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Szállító jogosult a vételár behajtásáról intézkedni.

2.6 Szállító megtagadhatja a megrendelés elfogadását, vagy teljesítését amennyiben a Megrendelő a Szállító felé fennálló bármilyen kötelezettségével késedelembe esik.

2.7 Megrendelő az „INESA” és a „SYLVANIA” márkanevet, logót, illetve annak minden írásos és elektronikus megjelenési formáját kizárólag az INESA Európa Kft. tudtával és előzetes írásbeli engedélyével használhatja.

2.8 Szállító fenntartja magának a jogot, hogy egyedi megrendelés esetén a nettó 300.000 Ft értékhatáron aluli megrendeléseket visszautasítsa illetve kérje olyan összegű pótrendelés leadását mellyel ez az érték elérhető vagy meghaladható. A nettó 200.000 Ft-ot meghaladó raktárról kiszolgálható megrendeléseket az Inesa Európa Kft. térítésmentesen szállít(tat)ja a Megrendelő által megadott szállítási címre. Egy megrendelésben megadott tételeket egy szállításra címre szállítunk. Amennyiben a kért szállítási cím eltér a vevő szokásos szállítási címétől Szállító a felmerülő extra költségeket átháríthatja a Megrendelőre.

3. SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 Szállítás – a Keretszerződésben foglalt eltérésekkel – kizárólag a Szállító szállítási feltételei szerint lehetséges. A Megrendelő által megrendelt Áru(k) kiadása a Szállító Dunakeszi, Pallag u. 30. címén történik. A beérkezett Áru(k)ról Szállító a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Ez történhet telefonon, szóban, telefaxon, e-mailben, stb.

3.2 Szállító vállalja, hogy a raktáron lévő Árut a Megrendelőnek 2 munkanapon belül kiadja, a raktáron nem levő Árut pedig a megállapodás szerinti idő belül adja át.

3.3 Amennyiben Szállító a teljesítési határidő lejárta előtt közli a Megrendelővel, hogy a teljesítéssel késedelembe fog esni, és a Megrendelő ezt tudomásul veszi és nem áll el a megrendeléstől, úgy Megrendelő utóbb kötbérre vagy kártérítésre nem tarthat igényt.

3.4 Szállító a megrendelés mennyiségétől függően részletekben is jogosult teljesíteni, amit a Megrendelő nem utasíthat vissza.

3.5 A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállított Áru(k)hoz a törvényben meghatározott dokumentációt és tájékoztatást a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

3.6 Vis maior és egyéb , a Feleken kívülálló nem várt esemény – így különösen a gyártónál, vagy a jelen szerződés teljesítéséhez igénybe vett fuvarozóknál előforduló sztrájk vagy leállás, rendkívüli természeti körülmények (árvíz, tűzvész, stb.) – esetén a Szállító jogosult meghosszabbítani a teljesítési határidőt azzal az idővel, amennyi ideig a jelen pontban meghatározott vis maior okok fennállnak. E rendellenességekről, eseményekről a Szállító köteles azonnal értesíteni Megrendelőt. A jelen pontban említett események bekövetkezése azonban nem szolgáltathat okot a Megrendelőnek arra, hogy a jelen szerződéstől elálljon, illetve az abban foglalt kötelezettségei teljesítése alól mentesüljön.

4. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesülése, vagy bármely okból való meghiúsulása, vagy megszűnése esetén is a részére átadott árajánlatban, illetve a jelen szerződéssel kapcsolatos bármely egyéb dokumentumban foglalt információkat bizalmasan kezeli, és azt a Szállító írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja át. A teljesítés részbeni vagy teljes, bármely okból való meghiúsulása esetén az átvett dokumentumokat és az azokról készített bármely másolati példányt, továbbá az esetlegesen átvett Árut vagy annak elemeit a Megrendelő köteles a Szállítónak visszaadni.

4.2 A Megrendelő nem jogosult az Áru átvételét kisebb hibákra hivatkozva megtagadni. Kisebb hibának tekintendő valamely Áru olyan hibája, amely az adott Áru funkcionalitását, működését, karbantartását és fejlesztését nem érinti.

5. ÁRU ELLENÉRTÉKE

5.1 Az Áru(k) ellenértéke EXW partiáson kerül meghatározásra, kivéve amennyiben a keretszerződés ettől eltérően rendelkezik. Az Áru(k) ellenértékét a Szállító által kiállított kereskedelmi számla tartalmazza. Az ár tartalmazza a csomagolás díját, kivéve ha a Felek a Keretszerződésben ettől eltérően állapodtak meg. Az ajánlatban megadott árak a mindenkor hatályos ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

5.2. Amennyiben az ajánlati ár külön feltüntetve nem tartalmazza a hulladékkezelési díj címén fizetendő összeget, úgy azt Megrendelő az Áru(k) ellenértékének megfizetésével egyidejűleg az ajánlati áron felül köteles megfizetni Szállító részére.

5.3. Amennyiben a Megrendelő által a Szállító részére átutalás útján teljesített fizetések kapcsán Szállítónak bankköltsége merül fel, azt Megrendelő köteles a Szállító értesítését követő 8 napon belül megfizetni Szállító részére.

5.4 A megrendelt Áru ellenértékét valamint a Szállító részére esetlegesen egyéb jogcímeken fizetendő összegeket Megrendelő a Szállító bankszámlájára köteles átutalni. A Megrendelő nem hivatkozhat a számla esetleges formai hibájára, vagy valamilyen adatbeli eltérésre. Szállító a Megrendelő kérésére a számlát kijavítja, de az eredeti számla fizetési határidejével. A Megrendelő semmilyen jogcímen nem jogosult a számla ellenértékéből történő levonásra, beleértve a beszámítás és viszontkövetelés jogcímét.

5.5 Azon Megrendelők számára, akik korábbi vásárlásaik/megrendeléseik esetén tizennégy napot meghaladó fizetési késedelembe estek, melyet rendeztek, Szállító fenntartja a jogot, hogy csak készpénzfizetés, vagy teljes összegű előzetes banki átutalás ellenében adja át a Megrendelt Árut.

5.6 A Szállító fenntartja magának a termékek árváltozásának jogát, a beszerzési feltételek, a jogszabályi környezet változása következtében felmerülő többletköltségek, így különösen újabb hatósági díjak vagy adók bevezetése, vagy a már meglévőek mértékének emelkedése, illetve az árfolyam változása miatt – 15 napos bejelentési kötelezettség mellett.

6. TULAJDONJOG FENNTARTÁS

6.1 A Szállító az átadott Áru(k) tulajdonjogát a teljes vételár, valamint annak járulékai Megrendelő általi teljes kiegyenlítéséig fenntartja, így ezen idő alatt a Megrendelő az átadott Árut nem ruházhatja át másra és nem terhelheti meg, biztosítékul nem kötheti le.

6.2 Amennyiben a Megrendelő a fentiekben leírt kötelezettségét megszegi, a Szállító jogosult lesz az adott Keretszerződéstől elállni, vagy azt rendkívüli felmondással felmondani, és a tulajdonjog fenntartással érintett Árukat visszaszállítani, amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségeinek a Szállító által a szerződésszegés orvoslására meghatározott ésszerű határidőn belül sem tesz eleget. A Megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartással érintett árukat visszaadni. Az a tény, hogy a Szállító a tulajdonjog fenntartással érintett Árukat visszaszállítja és/vagy tulajdonjog fenntartását gyakorolja, vagy ezeket a tulajdonjog fenntartással érintett Árukat zár alá veszi, önmagában nem jelenti az adott Keretszerződéstől való elállást, vagy rendkívüli felmondást, hacsak a Szállító ezt kifejezetten írásban ki nem jelenti.

7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

7.1 A Megrendelő az Áru átvétele után minőségi kifogást tehet a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. A minőségi hiányosságot mindenkor a Megrendelőnek kell bizonyítania. Amennyiben a Megrendelő az Árut továbbértékesíti, a szállításból eredő sérülésekért őt terheli a felelősség.

7.2 A Szállító az általa értékesített termékekre az Áru átvételétől számított minimum 24 hónap jótállást vállal (termékcsoportonként eltérő mértékben) az Áru jó minőségére és rendeltetésszerű használhatóságára. A jótállási kötelezettségvállalás feltétele, hogy a Megrendelő a terméket rendeltetésszerűen, a használati útmutatóban előírt módon használja. Szállító csak olyan termékekre vállal jótállást, amelynek vételárát teljes mértékben kifizették.

7.3 Szállítót nem terheli felelősség az olyan feltételekért, amelyekre vonatkozóan ráhatással nem rendelkezik. Ezen feltételek: természeti katasztrófa, harmadik személyek tevékenysége, nem rendeltetésszerű használat, előírásoknak nem megfelelő telepítés, alkalmazás, tárolás.

7.4 Szállító szavatossági kötelezettsége csak az eredeti Megrendelőre terjed ki, aki a jogait nem jogosult másra átruházni vagy engedményezni a Szállító írásbeli hozzájárulása nélkül.

7.5 Szállító felelősségének maximum összege egyenlő a Megrendelő által kifizetett nettó vételárral. Szállító nem köteles helytállni a közvetett és származékos károkért.

7.6 Szállító ellenkező megállapodás hiányában – a hiba írásbeli bejelentésétől számított lehetős legrövidebb időn belül megkezdi a reklamáció kivizsgálását.

7.7 A jótállás a Szállító telephelyén érvényesíthető.

7.8 A Szállító jótállása nem terjed ki azon meghibásodásokra, melyek a természetes elhasználódásból, a helytelen szerelési vagy használati tevékenységből, a Megrendelő vagy harmadik személyek gondatlanságából, nem rendeltetésszerű használatából, vagy vis maiorból erednek. Az ez esetben szükséges javításoknak, illetve cserealkatrészeknek és azok szállításának költségét és kockázatát a Megrendelő viseli. A Szállító jótállási kötelezettsége nem terjed ki továbbá azon esetekre, ha a Szállító kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy javítást, vagy változtatást végez a jelen szerződés tárgyát képező Árukon.

7.9 A Felek megállapodnak, hogy a Szállító nem felel a Megrendelő munkájának azon leállása vagy akadályozása miatt esetlegesen keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek abból erednek, hogy a Szállító a jótállási idő alatt az Árut vagy annak egy részét kicserélte, vagy javította.

7.10 A Megrendelőt a Szállító által biztosított jótálláson túl a jogszabályokban meghatározott szavatossági jogok illetik meg az átadott Áruk vonatkozásában.

8. ELÁLLÁS

8.1 A Megrendelő a keretszerződésben meghatározott feltételekkel jogosult a jelen szerződéstől írásban elállni.

8.2 A megrendelt és átvett Áru visszavásárlására nincs lehetőség, kivéve ha a Keretszerződésben erre vonatkozóan eltérő megállapodás született.

8.3 Amennyiben Szállító előre jelzi, hogy a teljesítés, illetve a raktárra történő beszállítás késedelmet szenved, a Megrendelő elállási jogát csak 4 hetet elérő vagy meghaladó késedelem esetén gyakorolhatja.

9. IRÁNYADÓ JOG, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint egyéb kapcsolódó magyar jogszabályok az irányadóak.

9.2 A jelen ÁSZF és/vagy a Keretszerződés bármely jogszabályba ütköző, továbbá végrehajthatatlan vagy végrehajthatatlanná váló, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen vagy azzá váló fejezete, szakasza, pontja vagy alpontja, vagy egyéb része a szerződés többi részétől elválasztandó; a törvénysértés, végrehajthatatlanság, érvénytelenség vagy  érvényesíthetetlenség mértékének megfelelően hatályát veszti, de nem érinti a jelen ÁSZF és/vagy a Keretszerződés többi rendelkezését, amelyek elkülönülnek a hatályát vesztett rendelkezéstől és változatlanul érvényben maradnak. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a végrehajthatatlan, illetve érvénytelen kikötést/rendelkezést haladéktalanul pótolják, mégpedig úgy, hogy a helyébe léptetett érvényes rendelkezéssel a Feleknek az eredeti szándékai szerinti célt el lehessen érni.

9.3 Jelen ÁSZF a Szállító általi írásbeli módosításig változatlan tartalommal marad érvényben és hatálybanSzállító fenntartja annak jogát, hogy a jelen ÁSZF egyes rendelkezéseit a jövőben egyoldalúan módosítsa. Szállító a Megrendelő részére az ÁSZF módosításáról értesítést küld a Megrendelő Keretszerződésben megjelölt e-mailcímére. Amennyiben Megrendelő ezen értesítés megküldését követő 8 napon belül nem jelzi vissza, hogy a módosításokkal nem ért egyet, úgy a módosított ÁSZF elfogadottnak tekintendőrészéről. Amennyiben a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem kívánja elfogani, és ezt a Szállító felé írásban jelzi, ez egyúttal a keretszerződés Megrendelő által történő rendes felmondásának minősül, és a keretszerződésben megjelölt felmondási idő elteltével a szerződés a felek között megszűnik.Az ÁSZF bárminemű módosítását a Szállító honlapján (www.inesa.hu) a hatályba lépését megelőzően közzéteszi.

9.4. Amennyiben a jelen ÁSZF magyar illetve angol nyelvű szövege között eltérés mutatkozik, úgy az értelmezés során a magyar nyelvű szöveg irányadó.

Dunakeszi, 2016. augusztus 1.

Kiadta: INESA Európa Kft., Képv.: Gecse István, ügyvezető igazgató